ALGEMENE VOORWAARDEN behorende bij de door Aanlegsteiger gesloten overeenkomsten in het kader van dienstverlening en de ontwikkelingen en levering van producten. Art.1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, die aan Aanlegsteiger opdracht geeft tot het verrichten van een of meerdere diensten, zoals het verrichten van onderzoek, het geven van onderwijs, opleiding en cursussen, training, advies, het organiseren van seminars, congressen en/of de ontwikkeling en/of levering van producten. b. Aanlegsteiger v.o.f., zijnde de opdrachtnemer. Art.2 Kwaliteit. Aanlegsteiger zal de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren, onder inachtneming van criteria en standaarden die niet lager zijn dan die welke normaliter gelden ten aanzien van de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Art.3 Offertes Alle uitgebrachte offertes van Aanlegsteiger dienen te worden aangemerkt als aanbod dat door aanvaarding tot een overeenkomst leidt. De aan Aanlegsteiger door de opdrachtgever geretourneerde ondertekende offerte merkt Aanlegsteiger aan als aanvaarding door de opdrachtgever. Art.4 Wijzigingen Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Art.5 Geheimhouding a. Aanlegsteiger is, behoudens enige bij of krachtens de wet gestelde verplichting tot openbaarmaking, zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis heeft genomen en waarvan het vertrouwelijke karakter evident is, tenzij opdrachtgever voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven tot openbaarmaking. b. Aanlegsteiger staat, voorzover dit in redelijkheid van haar kan worden verlangd, er voor in dat haar medewerkers zich zullen gedragen in overeenstemming met het in punt a. bepaalde. c. De geheimhoudingsplicht van Aanlegsteiger eindigt na verloop van 2 jaar na het beëindigen van de overeenkomst. Art.6 Intellectueel eigendomsrecht a. Met uitzondering van de door Aanlegsteiger verzorgde opleidingen en cursussen en trainingen, is de opdrachtgever rechthebbende op de verworven know-how. De opdrachtgever is rechthebbende op het auteursrecht van werken welke geproduceerd zijn in het kader van de overeenkomst. b. Wanneer aan de opdrachtgever een recht van intellectuele eigendom wordt verleend op in het kader van de overeenkomst verkregen kennis, gegevens of resultaten, dan zal hij aan Aanlegsteiger, als vergoeding voor het gemis van dat recht, een in verband met het geldelijke belang van de door dat recht beschermde vinding en in aanmerking genomen de kosten van verkrijging van dat recht, billijk bedrag verschuldigd zijn. Art.7 Betalingen a. De overeengekomen prijs is exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. b. Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd. c. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie. d. Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan Aanlegsteiger is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van Aanlegsteiger, als het een termijnbetaling betreft, dan het nog openstaande bedrag direct op te eisen. e. Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met B.T.W. en de wettelijke rente. f. Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt Aanlegsteiger zich het recht voor de levering van diensten, ontwikkeling en/of levering van producten op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat Aanlegsteiger tot enige schadevergoeding gehouden is. Art.8 Ontbinding van de overeenkomst a. Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven. b. Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand vóór aanvang van de levering van diensten of de aanvang van de ontwikkeling van en/of levering van producten door Aanlegsteiger dan is opdrachtgever verplicht 10% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. c. Bij ontbinding korter dan een maand vóór aanvang van de levering van diensten of de aanvang van de ontwikkeling van en/of levering van producten door Aanlegsteiger is opdrachtgever 20% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. d. Indien opdrachtgever tijdens de levering van diensten of de ontwikkeling van en/of levering van producten door Aanlegsteiger de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd. Art.9 Klachten a. Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken na beëindiging van de levering van diensten en/of goederen door Aanlegsteiger binnen 14 dagen bij aangetekend schrijven reclameren. b. Zolang over de klacht geen overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en Aanlegsteiger blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever volledig in stand. Art.10 Aansprakelijkheid a. Aanlegsteiger is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan Aanlegsteiger verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de overeengekomen vergoeding van door Aanlegsteiger te leveren diensten en/of producten. b. Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door Aanlegsteiger als gevolg van de overeenkomst geleverde diensten of producten, gegeven adviezen of voor schade veroorzaakt door bij levering van diensten en/of producten ingeschakelde personen door Aanlegsteiger, is Aanlegsteiger slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Aanlegsteiger en/of aan de zijde van door Aanlegsteiger bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen. c. Opdrachtgever zal nimmer een der door Aanlegsteiger ingeschakelde medewerkers persoonlijk aansprakelijk stellen. d. Opdrachtgever vrijwaart Aanlegsteiger voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en Aanlegsteiger, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Aanlegsteiger. Art.11 Geschillen a. Op alle overeenkomsten met Aanlegsteiger is Nederlands Recht van toepassing. b. Bij geschillen, die niet in onderling overleg zijn op te lossen, wordt in eerste instantie in onderling overleg een mediator ingeschakeld. c. Voor geschillen, die zelfs niet via mediation zijn op te lossen, geldt als bevoegde rechter de rechtbank te Zwolle.